Vi maa have en Bugtaler blandt os! lød den umiddelbare reaksjonen da det franske vitenskapsakademiet fikk presentert Thomas Edisons nye oppfinnelse: Fonografen. Historiene om den tekniske nyvinningen gikk land og strand, og 6. april 1878 nådde nyheten Møre og Romsdal.

(Romsdals Amtstidende 6. april 1878)

Henri de Parville forteller i sin Revue des sciences i Journal des Débats hvorledes den første «talende Maskine», Amerikaneren Edisons Fonograf, nylig forevistes for det franske Videnskabsakademi.

Man havde stillet Instrumentet, som er en Meter 20 Centimeter langt, paa et Bord, foran hvilket Hr. Edisons Medhjelper tog Plads og meget tydeligt udtalte Ordene: «Fonografen anser det for en stor Ære at blive præsenteret for Videnskabsakademiet». Derpaa indsatte han et Slags Trakt i Maskinen og trak den op. Pludselig hørte man den meget tydeligt, men snøvlende at gjentage: «Fonografen anser det for en stor Ære at blive præsenteret i Videnskabsakademiet».

«Det er ikke mulig!» lød det fra alle Kanter, og en af de tilstedeværende sagde halvhøit: «Maskinen har intet dermed at skaffe, vi maa have en Bugtaler blandt os». Forsøget gjentoges, og atter fremførte Fonografen Hilsenen paa korrekt fransk, men med temmelig stærk engelsk Accent.

Nu satte Hr. de Moncel sig ved Bordet og takkede Hr. Edison for den interessante Sending. Han talte mindre tydeligt, end Amerikaneren; men desuagtet hørte de tilstedeværende Maskinen, dennegang med den reneste franske Udtale, sige: «Vi takker Hr. Edison for Hidsendelsen af hans Fonograf».

Men Edisons Fonograf ikke blot taler, den opskriver ogsaa de Sætningen, den opfanger, og vil efter de Parvilles Mening med megen Fordel kunne anvendes i Telegrafvæsenet.

Legg igjen en kommentar