Var Aftenposten først ute med å videreformidle nyheten om Edisons oppfinnelse av fonografen? Dette sto på trykk i hovedstadsavisen 22. januar 1878.

Fonografen
(Aftenposten, 22. januar 1878)

En ny Opfindelse meldes fra Nordamerika, endnu vidunderligere end Bells Telefon. Mr. Thomas Edison fra Manlowe-Park i New-Yersey, Ingeniør ved Western Union Telegraph Company, en af de mest anseede Teknikere i Amerika, har opfundet en Mekanisme, hvorved det muliggjøres at opbevare eller oplagre den menneskelige Stemmes Ord saaledes, at de efter Behag kunne reproduceres hundred- eller tusindfold.

Mekanismen siges at være indrettet saaledes, at et Budskab af hvilkensomhelst Længde, der udtales imod en Metalplade af særlig Beskaffenhed, fæstes paa denne og kan sendes Verden rundt, samt igjen udløses af den, saa at den fremkommer med Afsenderens egen Røst og Tonefald.

I Instrumentets Konstruktion spiller en meget fin og tynd Tinfolie, der, iden den dreies om en Valse, optager Lydene, en Hovedrolle. Opfinderen skjelner 3 Dele i Mekanismen: det Rør, ind i hvilket man taler, det Apparat, der mottager Lyden og fixerer den, og endelig det Apparat, hvoorved den fængslede Lyd atter befries; det sidste opnaaes tildels ved en fin Staalstift.

Modtageren af et Budskab maa være i Besiddelse af en Maskine af samme Art som Afsenderens. Edison arbeider uafbrudt paa Maskinens Forbedring. I Nordamerika har Sagen vakt stor Opstat; en Agent for Edison er allerede indtruffen til England.

Der gjøres ibl. A. opmerksom paa, hvilken Fordel Digtere, Talere, Komponister ville have af saaledes at kunne fixere sine Tanker, og hvor betydningsfuld Opfindelsen kan blive for retslige Undersøgelser. I Beretningerne til engelske Blade, hvoraf nærværende Meddelelse er tagen, findes ogsaa detaljerede Beskrivelser af det nye Instrumentets Konstruktion.

Der ytres foreløbig ingen Tvivl om Muligheden, men der fattes dog tilbørlige Oplysninger om, hvorvidt man hidtil er kommen med den praktiske Anvendelse af Fonografen.